Selasa, 11 November 2014

lirik Syi'iran Tasbih HadiningratTasbih Hadiningrat


Subhanallah wa bihamdihi                                    Subhanallah Allahil ‘adziim
‘alimil ghoibi wasy syahadati                  Wayunabba ukum bimaa kuntum ta’malun
Amantu  billah wa malaaikatihi                           wa kuntu bihi ( Allah ) wa Rasuulihi
Wal yaumil akhiri wa bil qodri khoirih                 wasyarrihi minallah ta’ala

Niyat ingsun ngimanaken, ngimanaken Gusti Allah     
Kaping pindho ngimanaken, ngimanaken moloikate Allah     
Kaping telu ngimanaken, ngimanaken Kitabe Allah     
Kaping papat ngimanaken, ngimanaken utusane Allah
Kaping lima ngimanaken, ngimanaken dina kang akhir           
Kaping nenem ngimanaken, ngimanaken pesthene Allah        
Pesthen becik pesthen ala, kabeh iku sangking Allah   
Pesthen becik iman lan tho’at, pesthen ala kufur ma’shiyat
Tanbihun eling-eling, padha ngajiyo sira
Ngajiyo kalimat Arab, kanggo sangu ning akherat        
Tanbihun eling-eling, padha ngajiyo sira
Ngajiyo lafal makna, kanggo sangu ning suwarga

Allahumma sholli ‘ala Muhammad syafii’il anam
Wa alihi wa shohbihi wa sallim ‘alad dawaam
Laa ilaha ilallah almalikul haqqul mubiin
Muhammadu Rasulullah shodiqul wa’dil amiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar